510k棋牌

            Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Dünya

            Paris'te ?pek Yolu Uluslararas? Forumu düzenlendi

            4. ?pek Yolu Uluslararas? Forumu Fransa'n?n ba?kenti Paris'te 7 Aral?k'ta ba?lad?.
            "Ku?ak ve Yol: Küresel Sürdürülebilir Kalk?nmay? ?lerletmek" temas? alt?nda düzenlenen foruma ?in, Fransa ve Kenya gibi 35 ülke veya b?lgeden 300'ü a?k?n konuk kat?ld?. Forumda, Ku?ak ve Yol giri?iminin küresel ekonomik sürdürülebilir kalk?nmay? nas?l ilerletebilece?i ele al?nd?.

            ?in Ba?bakan Yard?mc?s? Hu Chunhua, Ku?ak ve Yol inisiyatifinin i?birli?ini gü?lendirme platformu i?levini nas?l g?rebilece?ine dair d?rt maddelik bir ?neride bulundu.

            Birincisi, altyap? tesisleri in?as?n? ilerleterek ülkeler ve b?lgeler aras? ba?lan?rl?k gü?lendirilmelidir. ?kincisi, ticaret ve yat?r?mda yeni büyüme dinamikleri yarat?lmal?d?r. ü?üncüsü, inovasyon ve i?birli?i derinlemesine geli?tirilmelidir. Sonuncusu ye?il kalk?nma kavram? hayata ge?irilmelidir.

            Hakk?m?zda ?leti?im
            510k棋牌|www.jilin55.cn 欢乐谷棋牌| 986棋牌官网| 彩虹棋牌游戏| 0304棋牌官方下载| 黄金海岸棋牌游戏