510k棋牌

            Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   ?in

            Ulusal bilim ve teknoloji ?al??malar? y?netim grubu topland?

            ?in ulusal bilim ve teknoloji ?al??malar? y?netim grubu 6 Aral?k ilk kez topland?.

            Toplant?ya ba?kanl?k eden Ba?bakan Li Keqiang, tüm halk?n yenilik gücünün harekete ge?irilerek, bilimsel ve teknolojik inovasyonun ulusal kalk?nmada destek?i ve ?ncü rolü oynamas? gerekti?ini vurgulad?.

            Li Keqiang, toplant?da yapt??? konu?mada, bilimsel ve teknolojik inovasyon stratejisinin devletin genel kalk?nma plan?yla entegre edilerek, ?ekirdek teknolojilerin geli?tirilmesinin ?nemine dikkat ?ekti. Li, temel ara?t?rmalara uzun vadede istikrarl? ?ekilde destek sa?lanmas?n? diledi?ini belirtti.

            Ba?bakan Li Keqiang, inovasyona elveri?li ortam?n yarat?lmas? i?in bilim ve teknoloji sisteminde reformun derinle?tirilerek, fikri mülkiyet hakk?n? koruma ?al??mas?n?n gü?lendirilece?ini dile getirdi.

            Li, ulusal bilim ve teknoloji ?al??malar? y?netim grubu olarak, bilim ve teknoloji ?evresi ve ilgili di?er taraflar?n ?in'in yenilik?i ülke haline gelmesi amac?yla ortakla?a ?aba harcamalar? sürecinde e? güdüm sa?layacaklar?n? s?zlerine ekledi.

            Hakk?m?zda ?leti?im

            Copyright © 2019.510k棋牌 All rights reserved.www.jilin55.cn

            星鸿棋牌APP| 上海快3走势图表| 939棋牌官网| 巅峰棋牌APP| 安徽快3形态| 体育彩票3d